Vietnam

VNM

Image714
Đức Đặng Bảo
(Contestant 1)
Image715
Hùng Hoàng Mạnh
(Contestant 2)
Image716
Mạnh Nguyễn Duy
(Contestant 3)
Image717
Quý Lê Hồng
(Contestant 4)
Image718
Thọ Nguyễn Xuân
(Contestant 5)
Image719
Trường Lê Nam
(Contestant 6)
Image840
Hoàng Nguyễn Đức
(Deputy Leader)
Image521
Hòa Vũ Đình
(Leader)
Image819
Minh Nguyễn Khắc
(Observer A)
Image818
Long Phạm Thế
(Observer A)
Image817
Anh Phạm Kỳ
(Observer A)
Image820
Anh Nguyễn Quốc
(Observer A)
Image816
Hoa Lê Tuấn
(Observer A)
Image814
Khoái Hà Huy
(Observer A)
Image822
Thắng Đặng Hùng
(Observer B)
Image821
Nghĩa Trần Văn
(Observer B)
Image827
Hải Tô Xuân
(Observer C)
Image825
Ngà Phan Duy
(Observer C)
Image824
Thông Bùi Trung
(Observer C)
Image823
Hùng Nguyễn Ngọc
(Observer C)